นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไอโกเทค จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ใช้บริการ ให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้จัดทำนโยบายนี้เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย ตลอดจนสิทธิตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทให้ท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

นิยาม
บริษัท หมายถึง บริษัท ไอโกเทค จำกัด
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ และ/หรือ Platform ซึ่งให้บริการโดยบริษัท
ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์/ อีเมล/ ข้อความ (SMS)/ โทรศัพท์ /ไปรษณีย์ หรือช่องทางอื่นใดๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ-นามสกุล, อายุ, อาชีพ, สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์, ไอดีไลน์
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน รายได้ การกู้ยืมเงิน การชำระหนี้
 3. ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ อาทิ IP address, MAC address, Cookie ID
 4. ข้อมูลบันทึกต่างๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล อาทิ Log file, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
 5. ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเตอร์เน็ต
 6. ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นทำให้สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ อาทิ สัญชาติ, การศึกษา, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลการจ้างงาน
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน อาทิ ประเภทการใช้งาน, ปีจดทะเบียน, สถานะความเป็นเจ้าของ, ข้อมูลการผ่อนชำระ, ยี่ห้อ, รุ่น

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
 2. จากการสมัครใช้บริการกับบริษัท หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับบริษัท
 3. จากความสมัครใจของท่านในการส่งคำร้องขอเพื่อให้บริษัทพิจารณาตามคำร้อง
 4. จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ระหว่างบริษัทกับท่าน
 5. จากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริษัทผ่าน browser’s cookies ของท่าน
 6. จากการทำแบบสำรวจ การร่วมกิจกรรมต่างๆ
 7. เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 2. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอใช้บริการของท่าน
 3. เพื่อการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ
 4. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท
 5. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 6. เพื่อการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การควบคุมคุณภาพของการให้บริการ หรือการดูแลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 7. เพื่อเป็นการจัดการเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุด
 8. เพื่อการจัดทำการบริการทางดิจิทัล
 9. เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด และการวิจัยตลาด
 10. เพื่อเสนอเนื้อหาที่ท่านอาจสนใจ
 11. เพื่อรับและส่งการติดต่อสื่อสาร
 12. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการบริการที่เราเชื่อว่าท่านสนใจตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต
 13. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 14. เพื่อเก็บข้อมูล จัดเก็บ สำรองไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจรัฐของท่าน และ/หรือ

การสื่อสารทางการตลาดแต่ละครั้งที่เราได้ส่งไปให้ท่านจะมีข้อแนะนำการอนุญาตให้ท่าน “บอกปฏิเสธ” ในการรับการสื่อสารทางการตลาดในอนาคต นอกจากนี้ หากในเวลาใดที่ท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดในอนาคตใดๆ หรือต้องการให้ลบชื่อของท่านออกจากรายการจดหมาย โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากแหล่งที่มาต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยท่านยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย และ ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดี และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อการติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ SMS หรือช่องทางอื่น เพื่อสอบถาม แจ้งให้ทราบ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล สำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของบริษัทตามที่จำเป็น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องเพื่อให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์ได้สำเร็จลุล่วง โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และ มิให้ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

 1. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 2. เป็นไปเพื่อประโยชน์กับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ใช้บริการท่านอื่น
 3. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาคดีของศาล
 4. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่างๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้

 1. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร ของบริษัทที่การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
 2. พันธมิตรของกลุ่มบริษัท ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทไฟแนนซ์
 3. ที่ปรึกษาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก
 4. ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่กลุ่มบริษัท ได้แก่ ผู้ให้บริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการทางการตลาด ผู้ให้บริการงานโฆษณา
 5. สถาบันการเงินและบุคลากรภายนอกอื่นที่กลุ่มบริษัทใช้บริการเพื่อการให้บริการแก่ท่าน
 6. ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ เช่น บริการแนะนำไฟแนนซ์ บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ บริการยกเลิกประกันภัย
 7. บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือคำสั่งของหน่วยงานตุลาการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มบริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 8. ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่จากบริษัทใดในกลุ่มบริษัท ในกรณีที่บริษัทใดในกลุ่มบริษัทประสงค์จะโอนสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทนั้นๆ รวมถึงการโอนกิจกรรมบางส่วนหรือทั้งหมด การควบรวมกิจการ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท บริษัทนั้นๆ จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับโอน (รวมถึงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้รับโอน) โดยสิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายฯ ฉบับนี้ด้วย

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัททำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และ/หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 2. จัดเก็บ ณ สถานที่ที่มีการจำกัดสิทธิการเข้าถึง/ เก็บไว้ใน Server / เก็บไว้บน Cloud ที่เป็นผู้ให้บริการของบริษัท
 3. ระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี และมีการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้วิธีการเข้ารหัสและ/หรือ ความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว รวมถึงใช้มาตรการเชิงบริหารจัดการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทได้จำกัดสิทธิในการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงบุคลากรของบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการใช้บริการจากบุคคลและ/หรือนิติบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับของข้อมูล และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิการให้ความยินยอม

ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทร้องขอ และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้ เพียงแต่ท่านต้องรับทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ หรือการไม่ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของบริษัท หรือส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้เลยหากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
  ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเองหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้) รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านหากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
  ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 4. สิทธิในการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเพิกถอนหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือเมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวได้ หากบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบคำคัดค้านของท่าน นอกจากนี้ในกรณีที่ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลดังกล่าวแทนการลบหรือการทำลายก็ได้

 1. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลนั้นบริษัทจัดเก็บโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

นโยบายคุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยคุกกี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการ หรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของบริษัท เช่น Google Analytics เป็นต้น

บริษัทจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัททางอินเตอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของท่านจะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวน เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ และการดำเนินงานของเราเพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็วที่สุด ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการ

ปัจจุบันนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อเดือน มิถุนายน 2563

ช่องทางการติดต่อ
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
ชื่อ บริษัท ไอโกเทค จำกัด
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 76 ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 061-665-6656  ใน วัน-เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา
9.00-18.00 น.
website : www.meeroddaingern.com
e-mail : aigotech.co [at] gmail.com

 

มีรถได้เงินคือใคร

มีรถได้เงินช่วยเปรียบเทียบและเลือกสินเชื่อรถแลกเงินที่ดีที่สุดให้กับคุณ ไม่มีข้อผูกมัดและฟรี 100%

บทความแนะนำ

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานรับรองมีรถได้เงิน