ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริษัท

ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับช่วยคัดเลือกสินเชื่อรถยนต์  (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “มีรถได้เงิน) จากบริษัท ไอโกเทค จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้อย่างระมัดระวังและผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้บริการขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้แล้ว และตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

มีรถได้เงิน ทำงานอย่างไร

บริษัทช่วยคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ที่หลากหลายในประเทศไทยที่เสนอขายต่อลูกค้าในประเทศไทย ให้กับผู้ใช้บริการ บริษัททำงานร่วมกับสถาบันการเงิน และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือ บริษัทที่ให้บริการอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ในประเทศไทย บริษัทได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์จากผู้ให้บริการ และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพิจารณาคัดเลือกสินเชื่อที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย โดยหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ทำการส่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้ว บริษัทจะทำการเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม และทำการเปิดเผย ส่งต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการทำการติดต่อผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่อนุมัติสินเชื่อ หรือ ไม่มีการติดต่อผู้ใช้บริการ หรือ ไม่แจ้งผลการติดต่อกับบริษัท บริษัทอาจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ส่งต่อไปยังผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการจากผู้ให้บริการโดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นงานของบริษัทจะสิ้นสุด บริษัทจะไม่รับประกันว่าบริษัทจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ของผู้ให้บริการทุกรายที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย และบริษัทไม่รับประกันว่าผู้ให้บริการที่บริษัทเลือก จะเป็นผู้ให้บริการที่เหมาะสมที่สุด และผู้ใช้บริการไม่สามารถฟ้องร้องในส่วนนี้ได้

มีรถได้เงิน เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ อย่างไร

เว็บไซต์ของบริษัท หรือ มีรถได้เงิน เป็นเพียงเว็บไซต์ที่ช่วยคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการ โดยคัดเลือกจากผู้ให้บริการที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท หรือ ผู้ให้บริการที่มีการเชื่อมต่อกับบริษัททางใดทางหนึ่ง บริษัทไม่ได้เป็นบริษัทสินเชื่อ หรือ ตัวกลางสินเชื่อ ดังนั้น เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมด ไม่ได้แนะ กล่าวโดยนัย พิสูจน์ หรือถือเป็นการรับรอง การให้คำแนะนำ และ/หรือ การให้คำปรึกษา  และ/หรือ การอนุมัติ และ/หรือ คุณภาพหรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการเสนอ หากในท้ายที่สุดแล้ว ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะเข้าทำสัญญากับผู้ให้บริการ มิได้ทำกับบริษัท ดังนั้นบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการทำการส่งเข้ามาเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ทันสมัย และมีความสมบูรณ์
2. ผู้ใช้บริการจะใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้เมื่อมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น และจะไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
3. ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทด้วยวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
4. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลให้เว็บไซต์ของบริษัทเกิดความเสียหายทั้งในทางตรง และทางอ้อม
5. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ได้ถูกเปิดเผยมายังบริษัทนั้น ผู้ใช้บริการได้ขอความยินยอมและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลดังกล่าว รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างจริงจัง  และบริษัทขออ้างถึงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้

การจำกัดความรับผิด

บริษัท พร้อมด้วย กรรมการ พนักงาน และ ผู้แทนของบริษัท ขอยกเว้นความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการนำผู้ใช้บริการไปสู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการและที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์หรือธุรกรรมของผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการในเวลาต่อมา บริษัท พร้อมด้วย กรรมการ พนักงาน และ ผู้แทนของบริษัท ขอยกเว้นความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้บริการซื้อหรือคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด บริษัท พร้อมด้วย กรรมการ พนักงาน และ ผู้แทนของบริษัท ขอยกเว้นโดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับไวรัสหรือคุณสมบัติอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ ได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าชมหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท หรือ เว็บไซต์ของผู้ให้บริการที่บริษัทอาจมีการนำผู้ใช้บริการไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว

บริษัท พร้อมด้วย กรรมการ พนักงาน และ ผู้แทนของบริษัท ขอยกเว้นโดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อ เหตุสุดวิสัย ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่าประเภทใดๆ ซึ่งรวมถึงการขาดกำไรและเงินออม ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือ เนื้อหาบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการที่บริษัทอาจมีการนำผู้ใช้บริการไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว ในกรณีใดๆ ความรับผิดโดยรวมของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้บริการที่อาจมีการนำผู้ใช้บริการไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว จะจำกัดอยู่ที่ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดทั้งหมดในข้อนี้อยู่ภายในขอบเขตเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงอย่างเพิกถอนมิได้ที่จะชดใช้และปกป้องบริษัทจากค่าเสียหายจาก สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอันสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ (1) การที่ผู้ใช้บริการใช้และใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างผิดวัตถุประสงค์ (2) การที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ (3) การที่ผู้ใช้บริการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ซึ่งรวมถึง ไอพีของเว็บไซต์ หรือ (4) สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อบริษัท ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นตาม (1) (2) หรือ (3)

กฎหมายและการระงับข้อพิพาท

กรณีที่บริษัทก็ตกเป็นคู่กรณีในข้อพิพาท โปรดทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และบริษัท (ทั้งผู้ใช้บริการและบริษัท) จะต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับเด็ดขาดของศาลประเทศไทย ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อกำหนดอื่นๆ

  1. บริษัทจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ หรือ ได้กรอกแบบฟอร์มสมัครสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์ม การเข้าใช้งานดังกล่าวให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการและยอมผูกพันตามข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้บนแพลตฟอร์มนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อเป็นการให้บริการบนแพลตฟอร์มตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของบริษัท รวมถึงบริษัทพันธมิตร ซึ่งผู้ใช้บริการอาจมีความสนใจ โดยถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมให้ติดต่อผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์หรือสื่ออื่นใดได้
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มหรือปิดปรับปรุงแพลตฟอร์ม ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังผู้ใช้บริการ
  4. ผู้ใช้บริการสามารถลบหรือปฏิเสธการเก็บ Cookie (คุกกี้) โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่
  5. ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของบริษัท
  6. บริษัทขอให้ผู้ใช้บริการยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มทันทีหากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท
  7. บริษัทขอยืนยันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของบริษัท
  8. ผู้ใช้บริการขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว

มีรถได้เงินคือใคร

มีรถได้เงินช่วยเปรียบเทียบและเลือกสินเชื่อรถแลกเงินที่ดีที่สุดให้กับคุณ ไม่มีข้อผูกมัดและฟรี 100%

บทความแนะนำ

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานรับรองมีรถได้เงิน